Handelsbetingelser

Genvejs oversigt

Generelt

FlexBuy ejes og drives af

  • HaveFun IVS (herefter FlexBuy)
  • CVR-nr. 36030690
  • Albnigade 23A
  • 5000 Odense C
  • +45 33 60 37 33
  • hej@demovare.dk

Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved oprettelse af leasingaftaler på FlexBuy.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

FlexBuy er kun for erhvervsdrivende og kan ikke bruges af private medmindre andet udtrykkeligt aftalt

Aftalen

Leasingaftaler som tilbydes i samarbejde Grenke følger deres generelle betingelser. FlexBuy’s handelbetingelser vil derfor være et tillæg til disse allerede eksisterende betingelser. Grenke’s generelle betingelser findes her

Aftalen mellem Leasingtager (LT) og FlexBuy er på alle standardprodukter uopsigelig i 6 måneder fra tidspunkt for levering

Betaling

Betaling af ydelser for udstyr finanseret af Grenek foregår igennem leverandørservice. Disse ydelser afregnes kvartalmæssigt

Betaling for ydelser af service betales online ved det kreditkort som tilknyttes virksomhedens hovedkonto. Følgende kort kan tilknyttes virksomhedens hovedkonto: VISA eller Master Card. Disse ydelser afregnes månedsvis

Opsigelse

Efter 6 måneder fra tidspunkt for levering står det frit for LT, at opgradere, nedgradere eller opsige aftalen.

Opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned.

Det er LT’s ansvar, at aftalen opsiges rettidigt jf. Grenke generelle betingelser, pkt. 1.3 og dette særlige tillæg, sektion C, pkt. 3. Opsigelsen skal sendes på e-mail til hej@flexbuy.dk eller aktiveres i FlexBuy dashboard

Ved opsigelse af aftale overgår alle LT’s forpligtelser hos Grenke (LG) til FlexBuy, såfremt alle skyldige ydelser er betalt. FlexBuy kan ikke holdes ansvarlig for LT’s manglende betalinger.

Udstyret skal være tilbage leveret hos FlexBuy senest 5 hverdage før opsigelsesperiodens udløb ellers vil opsigelsen betragtes som fortrudt og aftalen vil forsætte i henhold til aftalen og der skal varsels en ny opsigelse.

Opsigelsen er først endelig når alle skyldige ydelser er betalt

Opgørelse

Vurderes det ved tilbagelevering, at udstyret ikke er i god og funktionsdygtig stand, vil aftalen kun anses for endeligt opsagt, i det øjeblik at alle eventuelle udstående udgifter til istandsættelse er betalt.

Vurdering af udstyrets stand bliver fortaget af FlexBuy. Standen vurderes ud fra hvad almindelig brug måtte være baseret på alderen og type af produkt

Er LT uenig i FlexBuys vurdering, kan LT kræve udstyrets stand genvurderet af en uafhængig fagmand. Alle omkostninger til en fagmand afholdes af LT.

Ønsker LT at blive endelig ejer af udstyret, vil restværdi blive udregnet ud fra følgende formel:

R = 24 * M - M * T + G

Hvor R er restbeløbet, som skal betales, M er den månedlige betaling, T er antal måneder, aftalen har været aktiv, og som der er indbetalt for, G er restprocent, som til udgangspunkt er sat til 30 %, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Når restværdien er betalt, vil LT være udstyrets retmæssige ejer.

For at købe udstyret skal LT sende en e-mail til hej@flexbuy.dk. Har LT mere end en enhed, så er det vigtigt, at LT i sin e-mail beskriver, hvilke dele af udstyret, LT ønsker at købe ved at informere om serienummeret. LT kan også aktivere denne funktion i FlexBuy dashboard

Service og vedligeholdese

Fejl eller mangler ved udstyret samt bortkomst, beskadigelse eller reparation skal indberettes til FlexBuy inden for rimelig tid, dog senest 14 dage efter fejlen eller manglen er opdaget. Fejl og mangler skal indberettes på e-mail til hej@flexbuy.dk eller igennem FlexBuy dashboard

Bliver fejl eller mangler ikke indberettet i rimelig tid jf. sektion E, pkt. 1.3, kan LT blive holdt ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger, der måtte være ved udbedring af fejl og mangler.

LT må ikke selv udføre service på udstyret uden særlig skriftlig tilladelse fra FlexBuy.

Ved eventuel service på udstyr stiller FlexBuy en låneenhed til rådighed hvis LT har tilvalgt denne service og så længe udstyret tilfalder en af følgende kategorier: computer, tablet og mobiltelefon.

FlexBuy kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab af data ved service. Det er LT’s ansvar at tage en backup af udstyrets data, inden det sendes til service.

Særlige regler for låneudstyr

Låneenheden skal leveres tilbage i samme stand som ved udlevering. Dog holdes LT ikke ansvarlig for almindelig slitage.

Låneudstyret skal være tilbage hos FlexBuy senest 7 dage efter modtagelse af oprindeligt kontraktmæssigt udstyr. Ved bortkomst eller totalskade af låneudstyr vil LT blive opkrævet den fulde værdi af udstyret.

Det er FlexBuy som vælger hvilket låneudstyr som bliver stillet til rådighed. LT kan ikke stille krav til låneudstyret. Låneudstyret vil dog altid som minimum kunne udføre basale opgaver som mail, internet og Office pakken.

Brugsret

Udstyret må ikke videregives, fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, medmindre det er skriftligt aftalt med FlexBuy.

Brugsret

Udstyret må ikke videregives, fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, medmindre det er skriftligt aftalt med FlexBuy.

Tilbagelevering

Ønsker LT at tilbagelevere udstyr, skal henvendelsen ske på e-mail til hej@flexbuy.dk eller i FlexBuy dashboard. Derefter vil FlexBuy fremsende fragtlabel til returforsendelse.

Udstyr, som sendes retur, skal pakkes forsvarligt sammen, således at det lever op til GLS’s forsendelseskrav.

FlexBuy anbefaler, at den originale emballage gemmes til eventuel returforsendelse. Det er dog ikke et krav, at LT sender udstyret tilbage i original emballage.

LT er forpligtet ved returforsendelse til at medsende alt relevant tilbehør, som måtte følge med udstyret ved levering. Eksempel: opladeren til en bærbar computer. Relevant udstyr omfatter ikke manualer eller lignende genstande.

FlexBuy har ret til at opkræve LT for eventuelt manglende tilbehør ved tilbagelevering. LT kan dog inden for rimelig tid, dog maksimalt 14 dage, efter- sende tilbehør for egen regning til FlexBuy, så længe det ikke er til unødvendig gene for FlexBuy.

Fortrydelsesret

Når leasingkontrakten er underskrevet er det ikke længere muligt at fortryde eller ændre sin bestilling.

Fortrydelsesret

Når leasingkontrakten er underskrevet er det ikke længere muligt at fortryde eller ændre sin bestilling>/

Værneting

Søgsmål om krav, der støttes på ”Særligt tillæg for samhandel med FlexBuy”, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor FlexBuy har sit hovedfor retningssted.

LT er forpligtet til at lade sig medindstævne/med indklage for den domstol eller voldgiftsret, hvor FlexBuy måtte blive indstævnt/indklaget i tvister, der vedrører eller udspringer af aftalen.

Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

Hent vores eBog. Gratis!

Få alle de inspirerende historier fra nogle af Danmarks skarpeste erhvervsledere, og hør hvordan de løftede virksomheden til det næste niveau

Hent vores gratis eBog

Hent vores gratis eBog