Handelsbetingelser for aftale ved leasingaftaler tegnet igennem FlexBuy

FlexBuy ejes og drives af

 • Flexbuy Technologies A/S. (herefter FlexBuy)
 • CVR-nr. 36030690
 • Albnigade 23A
 • 5000 Odense C
 • +45 89 808 404
 • hej@flexbuy.dk

1. Baggrund og formål

 • 1.1 A er leasingtager hos GRENKELEASING ApS via Flexbuy.
 • 1.2 B er FlexBuy (Flexbuy Technologies A/S., CVR: 36030690) og formidler af leasingkontrakten udbudt af GRENKELEASING ApS.
 • 1.3 Denne aftale har til formål at beskrive B hæftelser og ydelser ved A's indgåelse af en leasingaftale med GRENKELEASING ApS som er formidlet af B.
 • 1.4 Parterne har på denne baggrund indgået følgende aftale ("Aftalen")

2. Aftalen

 • 2.1 Leasingaftaler på standard varer er uopsigelige i 6 måneder fra leveringstidspunkt.
 • 2.2 Leasingaftaler på Custom To Order (CTO) varer er uopsigelige i 12 måneder fra leveringstidspunkt.
 • 2.3 Leasingaftaler kan maksimalt løbe i 24 måneder fra leveringstidspunkt. Medmindre andet aftales skriftligt

3. Pligter

 • 3.1 Parterne skal hver især optræde loyalt over for den anden Part og tilstræbe et sundt samarbejde.
 • 3.2 A skal: Overholde sin leasingforpligtigelse overfor GRENKELEASING ApS

4. Opsigelse af aftalen

 • 4.1 Opsigelse af aftalen er defineret ved at A ønsker at udskifte udstyr fra leasingaftalen eller stoppe leasing af udstyret.
 • 4.2 Alle punkter i afsnit 3 skal være gældende hvis A ønsker at opsige leasingaftalen.
 • 4.3 Efter 6 måneder fra tidspunkt for levering står det frit for A at opsige aftalen.
 • 4.4 Opsigelsesvarsel er løbende måned + en måned.
 • 4.5 Opsigelse skal indgives skriftligt til B på hej@flexbuy.dk eller igennem FlexBuy kontrolcenter.
 • 4.6 Ønsker A endegyldigt at stoppe leasingaftale på udstyr, skal udstyret sammen med alt relevant tilbehør jf. afsnit 9 punkt 4 være returneret til B senest 6 hverdage inden opsigelsens udløb. Overholdes dette ikke vil opsigelsen blive gjort ugyldig og der skal indgives et nyt opsigelsesvarsel.
 • 4.7 Ønsker A at udskifte udstyr på leasingaftale vil A blive tilbudt en begrænset periode til overførsel af data fra det gamle udstyr til det nye hvor A ikke vil blive opkrævet for leasingydelse i denne periode. Dette gøres ved at den officelle leveringsdato til GRENKELEASING ApS bliver forskudt. Det gamle udstyr skal være returneret til B senest 6 hverdage efter modtagelsen af det nye udstyr. Overholdes dette ikke vil opsigelsen blive gjort ugyldig og der skal indgives et nyt opsigelsesvarsel.
 • 4.8 Senest tre måneder inden aftalen udløb skal der træffes en beslutning om A ønsker at købe udstyret, udskifte udstyret eller stoppe aftalen. Er der ikke rettidigt indgivet besked til B om hvilken beslutning der er tuffet pålægger det B at stoppe aftalen hos GRENKELEASING ApS.
 • 4.8 Ved opsigelse af aftalen overgår alle A's resterende forpligtelser til B, såfremt alle forfaldende ydelser er betalt og en opgørelse af det tilbageleveret udstyr er afsluttet jf. afsnit 5. A’s slutdato for aftalen er først den først kommende hverdag efter opgørelsens afslutning. B kan ikke holdes ansvarlig for A's manglende betalinger. Derefter er det B's ansvar at indfri leasingaftalen hos GRENKELEASING ApS.
 • 4.9 Ved leasingaftalens afslutning er B er forpligtet under forespørgelse fra A til at fremvise dokumentation for at A ikke længere er forpligtet hos GRENKELEASING ApS. Dokumentation kan fremlægges ved en indfrielse faktura eller mail fra GRENKELEASING ApS om at A ikke længere hæfter for den forpligtede leasingaftale. Dokumentation skal kunne fremvises senest 4 uger efter aftalens afslutning.

5. Opgørelse

 • 5.1 Vurderes det ved tilbagelevering, at udstyret ikke er i god og funktionsdygtig stand, vil aftalen kun anses for endeligt opsagt, i det øjeblik at alle eventuelle udstående udgifter til istandsættelse er betalt.
 • 5.2 Det er forventligt at udstyret tilegner sig brugsspor. Hvorvidt om udstyret er leveret tilbage i god stand vurderes ud fra den periode udstyret har været brugt. Følgende retningslinjer gør sig gældende:
 • Ved op til 8 måneders brug er det forventligt at udstyret kommer tilbage i Stand A. Det fremstår med knap synlige brugsspor
 • Ved 9 til 14 måneders brug er det forventligt at udstyret kommer tilbage i Stand B. Det fremstår med små, knap synlige brugsspor
 • Ved 15 til 18 måneders brug er det forventligt at udstyret kommer tilbage i Stand C. Det fremstår med små, men synlige brugsspor
 • Efter 18 måneders brug er det forventligt at udstyret kommer tilbage i Stand D. Det fremstår med tydelige brugsspor
 • 5.3 Vurdering af udstyrets stand bliver fortaget af B.
 • 5.4 Er A uenig i B's vurdering og kan A og B ikke nå til enighed, kan A kræve udstyret stand genvurderet af en uafhængig fagmand. Alle omkostninger til en fagmand afholdes af A. Afviger fagmandens vurdering mere end +10% fra B's vurdering påhviler det B at dække omkostningerne til fagmanden. Dog maksimalt 1.500 DKK.
 • 5.5 Når udstyret returneres skal kryptering af harddisk, Apple ID, Find my Phone og lignende udstyr beskyttelse være fjernet udstyret. Er dette ikke blevet fjernet vil A blive opkrævet 300 DKK i administrationsgebyr pr. enhed.
 • 5.6 Leveres udstyret tilbage i en stand som ikke til svarer længden af perioden udstyret er blevet brugt, vil A blive opkrævet differencen op til perioden som svarer til udstyrets nuværende stand.
 • 5.7 Er udstyret defekt ved tilbagelevering skal fejl, skader og mangler først udbedres inden opgørelsen kan forsættes.
 • 5.8 Ønsker A at blive endelig ejer af udstyret vil restværdien blive udregnet ud fra følgende formeler:
 • Ved 6 til 18 måneder er følgende formel gældende: R = 24 * M - T * M + 999 + G
 • Efter 18 måneder er følgende formel gældende R = 24 * M - T * M + 399 + G
 • Her gælder det: R = Pris for indfrielse | M = Månedlige ydelse | T = Antal betalte ydelser | G = Restprocent af udstyrets værdi. Denne er som udgangspunkt sat til 30% medmindre andet er skriftligt aftalt.
 • Når restværdien er betalt, vil A være udstyrets retmæssige ejer.
 • 5.9. For at købe udstyret skal A sende en mail med serienummeret på udstyret til hej@flexbuy.dk eller indgive besked om at A ønsker at købe udstyret igennem FlexBuy kontrolcenter.

6.Service og vedligeholdelse

 • 6.1 Fejl eller mangler ved udstyret samt bortkomst, beskadigelse eller reparation skal indberettes til B inden for rimelig tid, dog senest 14 dage efter fejlen eller manglen er opdaget. Fejl og mangler skal indberettes på mail til hej@flexbuy.dk
 • 6.2 Bliver fejl eller mangler ikke indberettet i rimelig tid jf. afsnit 6, pkt. 1, kan A blive holdt ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger, der måtte være ved udbedring af fejl og mangler.
 • 6.3 A må ikke udføre hardwaremæssige indgreb i udstyret uden særlig skriftlig tilladelse fra B.
 • 6.4 Som udgangspunkt yder B "basis service" udstyret i hele leasingperioden. Dette inkluderer almindelig reklamationsret udstyret i op til 24 måneder. Dette er altid en del af leasingprisen. A afholder dog selv eventuelle udgifter til fragt.
 • 6.4 B kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab af data ved service. Det er A's ansvar at tage en backup af udstyrets data, inden det sendes til service.
 • 6.5 B er kun forpligtet til at yde service i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

7. Udvidet service

 • 7.1 Til alle leasingaftaler i kategorierne: "Computer, tablet og mobiltelefon" er det muligt at tilvælge udvidet service. I tillæg til basis service kan der tilkøbes "Plus service" og "Pro service".
 • 7.2 Plus service indeholder alt fra basis service og følgende:
 • Gratis fragtlabel ved service
 • Gratis låneenhed i serviceperiode
 • 7.3 Pro service indeholder alt fra plus service og følgende:
 • Service inden for 48 timer
 • B afholder omkostningerne for forsendelse af returneret udstyr til B adresse

8. Særlige regler for låneudstyr

 • 8.1 Låneenheden skal leveres tilbage i samme stand som ved udlevering. Dog holdes A ikke ansvarlig for almindelig slitage.
 • 8.2 Låneudstyret skal være tilbage hos B senest 7 dage efter modtagelse af oprindeligt kontraktmæssigt udstyr. Ved bortkomst eller totalskade af låneudstyr vil A blive opkrævet den fulde værdi af udstyret.
 • 8.3 Det er B som vælger hvilket låneudstyr som bliver stillet til rådighed. A kan ikke stille krav til låneudstyret. Låneudstyret vil dog altid som minimum kunne udføre basale opgaver som mail, internet og Office pakken.

9. Tilbagelevering

 • 9.1 Ved tilbagelevering kan A vælg om de selv ønsker at håndtere fragten af udstyret eller om B skal fremsende er fragtlabel. Ønsker A at B fremsender et fragtlabel kan dette generes i FlexBuy dashboard eller ved henvendelse på hej@flexbuy.dk
 • 9.2 Udstyr, som sendes retur, skal pakkes forsvarligt sammen, således at det lever op til GLS’s forsendelseskrav.
 • 9.3 B anbefaler, at den originale emballage gemmes til eventuel returforsendelse. Det er dog ikke et krav, at A sender udstyret tilbage i original emballage.
 • 9.4 A er forpligtet ved returforsendelse til at medsende alt relevant tilbehør, som måtte følge med udstyret ved levering. Eksempel: opladeren til en bærbar computer. Relevant tilbehør omfatter ikke manualer eller lignende genstande.
 • 9.5 B har ret til at opkræve A for eventuelt manglende tilbehør ved tilbagelevering. A kan dog inden for rimelig tid, dog maksimalt 14 dage, eftersende tilbehør for egen regning til B, så længe det ikke er til unødvendig gene for B.

10. Fortrydelsesret

 • 10.1 Når leasingkontrakten er underskrevet er det ikke længere muligt at fortryde eller ændre sin bestilling.

11. Værneting

 • 11.1 Søgsmål om krav, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor B har sit hovedforretningssted.
 • 11.2 A er forpligtet til at lade sig medindstævne/med indklage for den domstol eller voldgiftsret, hvor B måtte blive indstævnt/indklaget i tvister, der vedrører eller udspringer af aftalen.
 • 11.3 Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.