Forsikringsbetingelser for forsikring tegnet igennem FlexBuy

FlexBuy ejes og drives af

 • FlexBuy Technologies A/S. (herefter FlexBuy)
 • CVR-nr. 36030690
 • Albnigade 23A
 • 5000 Odense C
 • +45 89 808 404
 • hej@flexbuy.dk
 • Forsikringen tilbydes i samarbejde med Tryg A/S og Max Levig

1. Forsikringens omfang

 • Forsikringen omfatter skade på eller tab af de i policen anførte objekter, opstået ved be- skadigelse, ødelæggelse eller tyveri.

2. Undtagelser

 • Forsikringen dækker ikke skade som følge af:
 • a. Slitage,gradvisforringelse,dårligvedli- geholdelse eller vejrligets indvirkning, herunder forvitring og farve- eller form- forandring,
 • b. mekaniske eller elektriske forstyrrelser,
 • c. bearbejdning, reparation, rensning eller farvning,
 • d. brækage af glas, porcelæn, keramik eller lign., med mindre skaden er sket under brand eller indbrud,
 • e. tab, der skyldes forsæt eller grov uagt- somhed udvist af forsikringstageren, ægtefællen, disses børn eller de i hans tjeneste værende personer, eller som forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil svarende påvirk- ning af narkotika eller andre giftstoffer,
 • f. driftstab eller anden indirekte følge af en skade,
 • g. tab, der opstår som en direkte eller indirekte følge af
 • 1. jordskælv, naturforstyrrelser, krig, krigslignende aktioner i fredstid, oprør, borgerlige uroligheder, strejke, lock-out, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af regering eller myndighed,
 • 2. udløsning af atomenergi eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald.

3. Forsikredes pligter

 • Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at de forsikrede genstande behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. Forsikringstageren skal straks underrette selskabet, når der sker ændringer i risikoforholdene.

4. Præmiebetaling

 • Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse.
 • Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen.
 • En sådan påmindelse fremsendes tidligst 21 dage efter første påkrav. For så vidt betalingen ikke finder sted inden 8 dage efter påmindelsen, bortfalder selska- bets erstatningspligt.

5. Opsigelse

 • Forsikringen kan såvel af forsikringstageren som af selskabet opsiges med 1 måneds varsel til enhver tid.

6. Forsikring andetsteds

 • Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningsplig- ten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

7. Skadeanmeldelse og -opgørelse

 • I skadetilfælde skal forsikringstageren uop- holdeligt gøre anmeldelse til selskabet.
 • For tyveri- og hærværksskaders vedkom- mende er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren senest 24 timer efter at have fået kendskab om skaden tillige gør anmeldelse derom til politiet.Erstatningen opgøres på grundlag af genan- skaffelsesprisen umiddelbart før en forsik- ringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, mode, nedsat anven- delighed eller andre omstændigheder.
 • Såfremt et forsikret objekt består af to eller flere dele, ydes erstatning kun i forhold til værdien af den tabte eller beskadigede del.

8. Vurdering

 • Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsik- ringstageren vælger den ene, medens sel- skabet vælger den anden.
 • Vurderingsmændene vælger inden forretnin- gens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderings- mændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelseom de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.
 • Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.
 • Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til op- mand deles lige mellem parterne.